شما اینجا هستید:

مجموعه قدس وب

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ‌ﻣﻮن، ﺑﺘﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس رﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن و رﺿﺎﯾﺖ رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎره. اون ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﻤﻮن رو ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ‌دوﻧﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻢ در قدس وب ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﯾﻢ اﺛﺮﮔﺬار و ارزش‌آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

سال ۱۳۹۹ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ‌ﭼﺎﻟﺸﯽ رو ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ‌ﺧﻮاﯾﻢ قدس وب رو ﺑﻪ یکی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ مجموعه طراحی سایت  اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارن و روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ در ﺧﻮدﺷﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻦ.

بک گراند صفحه استخدام - سایت قدس وب

فرهنگ کاری در قدس وب

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ارزشﻫﺎی ﺷﻌﺎری، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﺷﻮن ﻫﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﺟﺎی راه ﺣﻞ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ.

ﻣﺎ در قدس وب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و درﻋﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف‌ﻫﺎﻣﻮن، ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی‌ﻣﻮن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﯾﻢ ﮐﺴﯽ رو در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﻮن ذوب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ارزش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﮑﺮ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.

همراه با قدس وب

مجموعه برای موارد زیر نیاز به همکار داره شما میتوانید بعد از آگاهی از شرایط همکاری رو شروع کنید

تولید محتوا متنی و ویدئویی

ادمین شبکه های اجتماعی 

طراح سایت